REGULAMIN

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Biuro Fides Tour

ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o udział w imprezie następuje przez podpisanie Umowy-Zgłoszenia pomiędzy Klientem a Biurem „Fides Tour” po uprzednim zapoznaniu się z ofertą i ogólnymi warunkami uczestnictwa.

2. Niniejsze warunki uczestnictwa stanowią integralną część zawartej Umowy-Zgłoszenia o świadczenie usługi turystycznej.

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Klient podpisując Umowę-Zgłoszenie jest zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości 30 % ceny imprezy lub określonej kwoty zgodnie z ustaleniami z Biurem Fides Tour na wskazany rachunek bankowy.

2. Pozostałą należność Klient wpłaca w uzgodnionym z biurem terminie lub nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Nie wywiązanie się przez Klienta z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w pkt. „Rezygnacje”.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Fides Tour

1. Biuro zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z przedstawioną ofertą, przyjmuje na siebie odpowiedzialność za należyte przygotowanie i realizację świadczeń w wykupionej przez klienta imprezie.

2. W razie wystąpienia uchybień i niedociągnięć podczas realizacji imprezy wynikających z winy organizatora, Klient ma prawo zażądać od pilota lub świadczącego usługi kontrahenta zlikwidowania usterek. W przypadku braku możliwości ich usunięcia, Klient ma prawo zgłosić zastrzeżenia w Biurze w ciągu 7 dni po powrocie i żądać obniżenia ceny do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta. Zgłaszane usterki winne być potwierdzone przez pilota lub kontrahenta świadczącego usługę.

3. Fides Tour zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (decyzje władz państwowych, działanie siły wyższej) lub jeżeli liczba uczestników w imprezie nie osiągnie wymaganego minimum. Odwołanie imprezy może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni przed jej rozpoczęciem. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconych kwot bez dokonania przez Biuro Fides Tour jakichkolwiek potrąceń. Minimalna liczba uczestników dla imprezy autokarowej to 40 osób.

4. Fides Tour odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenia usług turystycznych , chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań można było przewidzieć ani uniknąć, albo siłą wyższą

ODPOWIEDZIALNOŚC UCZESTNIKA

1. Uczestnik zobowiązany jest posiadać niezbędne do wyjazdu dokumenty.

2. W czasie realizacji imprezy uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celno-dewizowych i porządkowych obowiązujących w Polsce, krajach tranzytowych oraz w kraju docelowym.

3. W przypadku naruszenia przez klienta określonych przepisów porządkowych i postanowień w trakcie trwania imprezy, Organizator może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę bez prawa do zwrotu kosztów poniesionych za imprezę.

4. Uczestnik odpowiada za szkody spowodowane z własnej winy w czasie trwania imprezy i zobowiązuje się do pokrycia kosztów i ich usunięcia.

5. W przypadku gdy Uczestnik nie weźmie udziału w imprezie wskutek przyczyn leżących po jego stronie, a w szczególności: nie zgłoszenia się na miejsce zbiórki przed odjazdem, przybycie na miejsce

6. zbiórki z opóźnieniem, braku paszportów lub dowodów osobistych, odmowa prawa wjazdu lub zatrzymanie przez służby graniczne, przerwanie korzystania ze świadczeń w czasie trwania imprezy(np. choroby) – nie przysługuje mu roszczenie do zwrotu uiszczonej odpłatności za imprezę, do jej obniżenia, żądania świadczeń w innym terminie za nie wykorzystane świadczenia.

REZYGANACJE

W przypadku rezygnacji z imprezy , za którą dokonana została wpłata lub przedpłata, Biuro dokonuje potrąceń tytułem poniesionych kosztów za poczynione czynności, rezerwacje, obciążenia kontrahenta. Wysokość potrąceń uzależniona jest od terminu złożenia rezygnacji w formie pisemnej:

  • przy rezygnacji w terminie powyżej 45 dni przed rozpoczęciem imprezy – opłatę manipulacyjną 10% ceny imprezy,
  • przy rezygnacji miedzy 44 a 31 dniem – 20 % ceny imprezy,
  • przy rezygnacji między 30 a 15 dniem – 50 % ceny imprezy,
  • przy rezygnacji w terminie poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy potrąca się 100 % ceny imprezy.
  • W szczególnych przypadkach koszty rezygnacji mogą być inne i będą zawarte w załączniku do umowy.
  • Niewykorzystanie któregokolwiek świadczenia w wykupionej imprezie nie upoważnia klienta do żądania zwrotu części opłaty za imprezę. Dotyczy to również sytuacji, gdy władze graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą zezwolenia na wjazd Klienta do ich kraju z powodów sobie wiadomych.
  • W przypadku, gdy uczestnik odstępuje od umowy i w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy wskaże osobę spełniającą warunki udziału w imprezie na swoje miejsce i przekaże jej swoje uprawnienia do imprezy, a osoba ta przejmie obowiązki wynikające z umowy, Fides Tour obciąży rezygnującego uczestnika tylko kosztami zmiany w wysokości 5% ceny imprezy. Nie zgłoszenie się na imprezę lub rezygnacja bez pisemnego powiadomienia Biura, niezależnie od przyczyn, równoznaczne jest z rezygnacją Klienta, wobec czego zastosowanie ma pkt. 4 rezygnacji. W przypadku późniejszego wykupienia imprezy również mają zastosowanie w/w warunki.

ZMIANA ŚWIADCZEŃ I CENY

1. Biuro zastrzega sobie prawo do zmiany programu i zakwaterowania w wyjątkowych przypadkach, proponując jednak w zamian świadczenia na takim samym lub wyższym poziomie. W sytuacji takiej Klient niezwłocznie powiadomi Fides Tour czy: przyjmuje proponowaną zmianę umowy lub odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń, bez obowiązku kary umownej.

2. W wyjątkowych przypadkach biuro zastrzega sobie prawo do zmiany ceny, jednak zobowiązuje się, że nie ulegnie ona podwyższeniu w terminie krótszym niż 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Wyjątkowe sytuacje to: wzrost kursu walut, wzrost kosztu transportu, opłat lotniskowych, wzrost podatków, kosztu wiz lub opłat w poszczególnych państwach.

3. Jeżeli Klient, zgodnie z pkt.1 odstępuje od umowy lub jeżeli Organizator odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo wyboru:

  • uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba, że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,
  • żądać natychmiastowego zwrotu całej wpłaconej kwoty za imprezę.

UBEZPIECZENIA

1. Klient ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym lub u Organizatora.

2. Ubezpieczenia Klienta w zakresie kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków oraz bagażu podróżnego dokonuje Organizator imprezy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Klient wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Biura zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( ust. z dn. 02.03.2000 )

2. W nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa sprawach, zastosowanie mają przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08. 1997 oraz akty wykonawcze do niej, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Ustala się jako miejscowo właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów Sąd najbliższy siedzibie Fides Tour.

1. Klient wyraża zgodę na zachowanie i przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb Biura zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( ust. z dn. 02.03.2000 )

2. W nieuregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa sprawach, zastosowanie mają przepisy Ustawy o usługach turystycznych z dn. 29.08. 1997 oraz akty wykonawcze do niej, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

Ustala się jako miejscowo właściwy do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów Sąd najbliższy siedzibie Fides Tour.